Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe PROFI KMET, družba za trgovino in storitve, d.o.o., Čeplje 12B, 3305 Vransko, Matična številka: 2195194000, Davčna številka: SI 86299921

 1. SPLOŠNO

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju “Pogoji”) veljajo za vse dejavnosti družbe PROFI KMET, družba za trgovino in storitve, d.o.o., (v nadaljevanju “Prodajalec”), katere vključujejo prodajo, popravila, servisiranja in ostale dejavnosti v zvezi z našim prodajnim asortimanom. Ti Pogoji veljajo v okviru vsakega naročila oziroma potrditve naročila ali ponudbe.

Vsi splošni pogoji naših strank, s katerimi poslujemo v sklopu naših dejavnosti (v nadaljevanju “Stranke”), ki delno ali v celoti nasprotujejo tem Pogojem, se izrecno zavračajo in ne bodo vključeni v pogodbo, četudi sprejmemo naročilo, ne da bi jim izrecno nasprotovali. Z izdajo naročilnice in/ali s podpisom dobavnice, se šteje, da je Stranka seznanjena s Pogoji, jih razume in ter z njimi soglaša.

Katerikoli dogovor ali izjava, ki bi se razlikovala od teh Pogojev, in kakršnekoli spremembe in dopolnitve teh Pogojev so zavezujoče samo v primeru naše izrecne in pisne potrditve.

Posebne določbe Pogojev, ki se nanašajo na Stranko, ki je potrošnik, v skladu z definicijo potrošnika iz Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/1998 s spremembami, v nadaljevanju “ZVPot”) veljajo za Stranko, ki je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja naše blago in storitve za namene izven njene poklicne in pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju “Potrošnik”).

 1. POSTOPEK NAROČANJA

Naše ponudbe, predračuni in ponujene cene niso zavezujoči. Stranka lahko izda naročilo za izdelek ali storitev na podlagi naše ponudbe, katera je in ostane nezavezujoča.

Če naročilo sprejmemo, ga sprejmemo izključno ob veljavnosti teh Pogojev z izrecno pisno potrditvijo.

Pogodba s Stranko je sklenjena, ko ta prejme naše potrdilo o prejemu naročila. Pogodba je sklenjena tudi, če brez izrecne potrditve naročila naročeno izpolnimo in Stranka izpolnitev sprejme.

Potrdilo o naročilu bomo izdali najkasneje v roku 7 dni po prejemu naročila.

 1. CENE

Če se ne dogovorimo drugače, so naše cene “franko tovarna” (ex factory), kar pomeni, da transport in pakiranje v ceno nista vključena in se obračunata ločeno. Davek na dodano vrednost v naših splošnih cenah ni vključen. Obračuna se na dan izstavitve računa v zakonsko določeni višini in se izkaže ločeno.

V primeru izvoza blaga v tujino za vse davščine in pristojbine izključno odgovarja Stranka. S Strankami se lahko dogovorimo za popuste, ki pa se za vsak posamezni primer dogovorijo posebej in v pisni obliki.

 1. PLAČILNI POGOJI, KLAVZULA O LASTNIŠTVU

Če se ne dogovorimo drugače, računi, ki jih izstavimo Strankam, zapadejo v plačilo v roku 14 dni od izstavitve oziroma, v primeru pogodbe o delu, od dneva, ko Stranka prevzame predmetno delo. Od zneskov, ki niso pravočasno plačani, tečejo zakonske zamudne obresti, Stranka pa je dolžna poravnati tudi dodatno škodo, ki bi nastala zaradi njene zamude pri plačilu. Če so za izvedbo naročene storitve potrebna določena predhodna dela, smemo od Stranke zahtevati primerno akontacijo. Stranka lahko v pobot uveljavlja le svoje istovrstne nasprotne terjatve, ki so že zapadle in niso sporne. Enako velja v primeru morebitnih retencijskih pravic Strank.

Klavzula o lastništvu: Dobavljeno blago je do plačila vseh terjatev iz poslovnega razmerja s Stranko, ki so povezane s predmetom dostave, naša last (lastninski pridržek). Če Stranka svojih obveznosti ne poravna pravočasno, smemo od pogodbe odstopiti in dobavljeno blago vzeti nazaj, Stranka pa s tem določilom soglaša. Stranka je blago dolžna hraniti za nas kot dober gospodar, po potrebi izvesti vzdrževalna dela in nas v primeru, da bi tretje osebe posegle na dobavljeno blago, bodisi z rubežem, bodisi kako drugače, o tem nemudoma pisno obvestiti. Od datuma dobave blaga do celotnega plačila obveznosti Stranke, Stranka prevzema vso odgovornost za vso škodo, povzročeno z dobavljenim blagom in/ali opremo, ter za vso škodo in izgube opisane v predhodno navedeni klavzuli o lastništvu.

Kadar pogojujemo nakup blaga ali opravljanje storitve z izročitvijo are (določen znesek denarja, dan v znamenje, da je pogodba sklenjena), velja, da je pogodba sklenjena, ko je ara dana. Pri izpolnitvi pogodbe se bo ara vštela v izpolnitev obveznosti. Kupec in Prodajalec sta s sklenitvijo pogodbe dogovorjena, da ima vsak od njiju pravico odstopiti od pogodbe, če da nasprotni Stranki odstopnino (skesnino). Ara se šteje kot odstopnina. Če odstopi stranka, ki je aro dala, aro izgubi. Če odstopi Stranka, ki je aro sprejela, pa mora vrniti dvojni znesek are. Če Kupec, ki ima pravico odstopiti od pogodbe, izjavi Prodajalcu, da preklicuje naročilo, to pomeni, da je Kupec odstopil od pogodbe, hkrati pa dal Prodajalcu odstopnino. Po tem ne more več zahtevati izpolnitve pogodbe.

 1. DOBAVA IN DOBAVNI ROKI

Pri dogovoru o rokih za izpolnitev pogodbe se predpostavlja, da nam bodo vse potrebne informacije, dovoljenja, odobritve ter kakršnakoli dokumentacija, ki jo mora pripraviti Stranka, izročeni v predvidenih rokih. V kolikor temu ni tako, se naši dobavni roki ustrezno podaljšajo. Kadar je za izpolnitev naše obveznosti dogovorjeno določeno obdobje in ni dogovorjeno, da se obveznost sme izpolniti zgolj na določen dan, lahko svojo obveznost izpolnimo kadarkoli pred potekom dogovorjenega obdobja ali dneva, če Stranko o nameravani izpolnitvi v primernem roku obvestimo.

Če med izvajanjem naročila ugotovimo, da bo končna cena za več kot 10% presegla ceno, ki smo jo navedli v predračunu, bomo dela ali dobavo ustavili in Stranko o tem obvestili. Stranka lahko na podlagi obvestila naročilo odpove, vendar imamo pravico, da storitve, ki smo jih opravili do tedaj, obračunamo po ceni iz predračuna.

Če po sklenitvi pogodbe brez naše krivde nastopijo okoliščine, ki nam otežujejo ali preprečujejo izpolnitev naše obveznosti (npr: višja sila, stavke, motnje v proizvodnji, bolezen, kraja, požar, tehnične motnje, izvozne motnje, električen izpad, izpad računalniškega omrežja, zastoj dobave blaga..) imamo pravico do neizpolnitve svojih obveznosti. V primeru, da te okoliščine niso le začasne in trajajo več kot en mesec, smo od pogodbe upravičeni odstopiti. O nastopu teh okoliščin smo v najkrajšem možnem roku dolžni obvestiti Stranko.

V primeru zamude z izpolnitvijo, za katero nismo odgovorni (kot na primer, kadar zamuda nastane zaradi okoliščin iz prejšnjega odstavka), Stranka ni upravičena takoj odstopiti od pogodbe, temveč nam mora postaviti primeren dodatni rok za izpolnitev. V primeru zamude z izpolnitvijo, za katero smo odgovorni, nam mora Stranka v dogovorjenem roku pisno sporočiti, ali vztraja pri dobavi v primernem dodatnem roku ali od pogodbe odstopa. Če nam svoje odločitve ne sporoči, sme od pogodbe odstopiti le, če dobava ni opravljena niti v primernem dodatnem roku. V takem primeru ima Stranka pravico do odškodnine, ki je omejena v skladu z določili 10. člena Pogojev.

 1. KVALITETA, PREVZEM, IZPOLNITEV

Podatki, ki so priloženi dobavljenemu izdelku, so podatki o njegovi kvaliteti in ne garancije. Če se ne dogovorimo drugače, naši izdelki ustrezajo predpisom in tehničnim specifikacijam, ki veljajo v Sloveniji. Kadar pa izdelke dobavimo na podlagi dogovorjenih posebnih specifikacij, morajo le-ti izključno ustrezati dogovorjenim specifikacijam.

Če ni dogovorjeno drugače, je kraj izpolnitve na sedežu našega podjetja, pri čemer lahko Stranka kupljene izdelke prevzame v naših poslovnih prostorih ali pa jih ji na njene stroške dostavimo. Nevarnost naključnega uničenja med prevozom trpi Stranka, za čas transporta lahko na željo in stroške Stranke izdelke zavarujemo. Brez posebnega dogovora bomo vrsto embalaže in način pošiljanja s potrebno skrbnostjo izbrali sami.

Velja Incoterms 2020 pravilo FCA (Free Carier), ki pomeni, da prodajalec kupcu blago dostavi na sedežu našega podjetja, ko se ga naloži na prevozno sredstvo.

Če Stranka zamuja s prevzemom naročenega, nevarnost naključnega uničenja preide nanjo in nam je dolžna povrniti škodo, ki nastane zaradi njene zamude ali zaradi drugih kršitev njenih pogodbenih obveznosti.

 1. POPRAVILA, SERVISIRANJE IN OSTALE STORITVE

Popravila opravljamo po posebnem dogovoru s Stranko, v obsegu, ki ga dogovorimo. Izdelek popravljamo na sedežu podjetja, razen če ni drugačnega dogovora s Stranko.

Stranka nas mora pred sklenitvijo dogovora obvestiti o vseh okoliščinah, ki lahko vplivajo na izpolnitev. Če se izkaže, da je izpolnitev v dogovorjenem obsegu nemogoča, bomo o tem nemudoma obvestili Stranko, ki lahko popravilo odpove ali nam naroči, da z deli v spremenjenem obsegu nadaljujemo. V vsakem primeru smo upravičeni zaračunati dela, ki smo jih do tedaj že opravili.

S Stranko se lahko dogovorimo, da določeno stvar Stranke vzamemo v račun, kar pomeni, da nam Stranka predmetno stvar proda po ceni, ki upošteva dotedanjo rabo stvari in redno amortizacijo. V tem primeru je Stranka odgovorna za napake na stvari v skladu z veljavnimi predpisi. Cena v račun vzete stvari je odvisna od možnosti njenega popravila. Če nekaterih delov ni mogoče popraviti, jih bomo nadomestili in le-to upoštevali pri določitvi cene, zamenjane dele pa Stranki na njeno željo vrnili.

Servisiranje opravljamo po posebnem dogovoru s Stranko, v obsegu, ki se dogovori. Če Stranka želi, da izvedemo storitve, ki presegajo obseg servisiranja (na primer storitve za podaljšanje življenjske dobe), je tudi to predmet posebnega dogovora. S Stranko se prav tako lahko dogovorimo, da v določenem časovnem obdobju odpravljamo okvare in/ali napake na stvari, pri čemer nam Stranka mora omogočiti dostop do stvari, na katerih je potrebno opraviti dela, in nam dati na razpolago vse potrebno, da se dela opravijo brez težav in/ali zamud.

Če Stranka svojih obveznosti ne izpolni, lahko zaradi nastalih težav in/ali zamud zahtevamo povračilo.

Montažo opravljamo na podlagi posebnega dogovora. Stranka nam mora na svoje stroške pravočasno omogočiti dostop do mesta montaže, zagotoviti delovni prostor, nas opozoriti na morebitne nevarnosti in posebnosti pri montaži, ter nam dati na razpolago vse potrebno, da se montaža lahko opravi brez nepotrebnih težav in zamud. Če Stranka svojih obveznosti ne izpolni, lahko zaradi nastalih težav in zamud zahtevamo povračilo stroškov.

 1. ODGOVORNOST ZA STVARNE IN PRAVNE NAPAKE, GARANCIJA

Stranka je dolžna izdelek takoj po prevzemu natančno pregledati in nas o morebitnih stvarnih napakah nemudoma obvestiti. To velja tudi, če se izdelek po naročilu Stranke dobavi tretjim osebam. Če napake pri skrbnem pregledu ni mogoče opaziti, teče predmetni rok od trenutka, ko se je skrita napaka pokazala. Če nas Stranka o napaki, ki bi jo bilo ob skrbnem pregledu mogoče odkriti, nemudoma ne obvesti, velja prevzeti izdelek za sprejet.

Po odkritju napake mora Stranka opustiti uporabo in druga ravnanja, ki bi otežila ali onemogočila pregled predmeta, ugotovitev napake, njeno odpravo ali zamenjavo predmeta pogodbe, ter nam brez nepotrebnega odlašanja omogočiti, da med običajnim časom poslovanja napako preiščemo. Če Stranka poda pritožbo, za katero ve ali bi mogla vedeti, da ni utemeljena, nam je dolžna povrniti nastale stroške.

Za napake, ki na dobavljenem predmetu nastanejo zaradi nestrokovnega ravnanja Stranke ali tretje osebe (vključno z napakami, ki nastanejo zaradi napačne vgraditve ali montaže), za obrabo, ki je posledica običajne uporabe dobavljenega predmeta, ter za stvarne napake pri prodaji rabljenih predmetov ne odgovarjamo.

V primeru stvarne napake bomo Stranki napako odpravili ali pa bomo blago zamenjali (popravilo ima prednost pred zamenjavo). Stroške, ki v tej zvezi nastanejo, smo dolžni nositi sami. Če Stranki dobavimo drug brezhiben izdelek, nam mora izdelek z napako vrniti nazaj.

Odgovarjamo izključno za napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev, odkar je bila stvar izročena. Vsi zahtevki in pravice Strank v zvezi s stvarnimi napakami pa ugasnejo po enem letu od dneva, ko je Prodajalcu bilo poslano obvestilo o napaki.

Potrošniki: Ne glede na zgoraj navedeno, nas lahko Stranka, ki je Potrošnik, o napaki, ki se pokaže v roku dveh let od prevzema izdelka, obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prav tako sme Stranka, ki je Potrošnik, zaradi stvarne napake na blagu vselej zahtevati: da napako na blagu odpravimo ali ji vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali izdelek zamenjamo z novim brezhibnim izdelkom ali ji vrnemo celotni plačani znesek.

Odgovarjamo izključno za napake, ki se pokažejo v roku dveh let, odkar je bila stvar izročena.

Vsi zahtevki in pravice Stranke, ki je Potrošnik, ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil Prodajalca v skladu z zgornjim odstavkom.

Izdelek popravljamo ali zamenjujemo na sedežu podjetja, razen če ni drugačnega dogovora s Stranko.

Iz naslova odgovornosti za pravne napake ima Stranka pravico do zakonskih zahtevkov. Zgornja določila glede odgovornosti za stvarne napake se smiselno uporabljajo tudi za zahtevke zaradi pravnih napak.

Garancija zajema popravilo ali nadomestilo okvarjenih delov v predhodno določenem časovnem obdobju, v skladu s pogoji, navedenimi v garancijskem listu ali v katerem drugem dokumentu, priloženem dostavljenemu blagu, za posamezni proizvod.

Garancijski pogoji bodo nemudoma preklicani, mi pa bomo razrešeni vsakršne odgovornosti v primeru:

– če je oprema spremenjena ali modificirana brez predhodnega pisnega soglasja;

– če so posamezni deli zamenjani z deli drugega proizvajalca ali v primeru uporabe neustreznih maziv ali drugih sredstev za vzdrževanje, ki niso v skladu z navodili proizvajalca v priloženih navodilih za uporabo;

– če so popravila posledica malomarnosti uporabnika, zaradi neustreznega vzdrževanja ali neustrezne uporabe.

V primeru vračanja blaga proizvajalcu, stroške pakiranja in prevoza krije Stranka.

Garancija na blago različnih proizvajalcev je omejena z garancijskimi pogoji, ki jih zagotavljajo proizvajalci.

 1. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Odgovornost za naklep: Stranki odgovarjamo za škodo, ki ji je bila povzročena zaradi neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve naših obveznosti namerno. Enako velja za povzročeno nematerialno škodo v primeru smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja.

Omejitev odgovornosti: Za škodo, ki je bila povzročena Stranki zaradi neizpolnitve naših obveznosti iz malomarnosti, ne odgovarjamo. Enako velja v primeru, da naši delavci ali izpolnitveni pomočniki ali zunanji sodelavci ali dobavitelji kršijo pogodbene obveznosti in pri tem povzročijo škodo zaradi malomarnosti. Prav tako ne odgovarjamo Stranki, če pride do zamude v dobavi zaradi razlogov na strani dobavitelja.

Če želi Stranka proti nam uveljavljati zahtevke, ker predmeta ni mogla uporabljati, nas je dolžna o tem obvestiti in nam dati priložnost, da ji v predmetnem časovnem obdobju zagotovimo nadomestek za neuporabljen predmet. V kolikor Stranka to opusti, čeprav bi nam zagotovitev nadomestka bila v danih okoliščinah možna, je odškodnina izključena.

Za naključno nastalo škodo na predmetih, ki pripadajo Stranki ali so bili nam prepuščeni, predvsem v okviru poskusnega obratovanja in/ali poskusne vožnje, ne odgovarjamo.

Odgovornost za izdelek: Za škodo, ki nastane, kadar napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari, odgovarjamo v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo.

Naša odgovornost je izključena, če je škoda nastala zaradi krivde Stranke ali tretje osebe, katera izdelka ni uporabljala na običajen ali primeren način in/ali se ni ravnala po navodilih, deklaracijah ali specifikacijah v zvezi z izdelkom in/ali je izdelek namenila za drug namen, kot je tisti, za katerega je bil izdelan.

Izključitev odgovornosti: Vsakršna odgovornost Prodajalca, ki presega odškodninsko odgovornost v skladu z določbami tega 10. člena, je izrecno izključena. Omejitve in izključitve odgovornosti v skladu z določbami tega 10. člena, veljajo tudi v razmerju in v korist naših delavcev ali izpolnitvenih pomočnikov.

 1. OBDELAVA PODATKOV IN ZAUPNOST

S sklenitvijo pogodbe nas Stranka pooblašča, da za namen poslovnega razmerja obdelujemo in uporabljamo od Stranke pridobljene podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsa pošta, vključno z elektronsko pošto, ki jo izmenjamo s Stranko, velja za zaupno in se mora z njo ravnati kot z zaupnimi podatki.

 1. VELJAVNO PRAVO IN SODNA PRISTOJNOST

Za vsa pogodbena razmerja, vključno s predpogodbenimi razmerji, in zahtevke, ki izvirajo iz njih, se uporablja slovensko pravo. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) je izrecno izključena. Za reševanje vseh sporov, ki izvirajo iz le-teh, tudi v primeru neplačila računov, je krajevno pristojno sodišče v Celju, vendar lahko terjatve zoper Kupca uveljavljamo tudi pred drugim sodiščem, ki je v zadevi splošno krajevno pristojno.

 1. KONČNE DOLOČBE

Ti Pogoji se začnejo uporabljati in so dostopni od dne 1.10.2012 dalje v poslovnih prostorih in na spletni strani Prodajalca. Če postanejo nekatere določbe teh Pogojev nične, neizvršljive ali neveljavne, ostale določbe teh Pogojev ostanejo nespremenjene in se še naprej uporabljajo. Nične, neizvršljive ali neveljavne določbe se nadomestijo z novimi in veljavnimi določbami, pri čemer se izhaja iz ekonomskega namena, ki se je z nično, neizvršljivo in neveljavno določbo želel doseči. Prodajalec ima kadarkoli pravico do spremembe in posodobitve teh Pogojev, pri čemer spremenjeni in posodobljeni pogoji veljajo od dneva, ko jih je Prodajalec objavil na svoji spletni strani.

Profi kmetov mesečnik

Prijavite se na mesečne novice s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Niste našli, kar ste iskali?

Pokličite nas na telefonsko številko 040 60 28 28 ali 040 68 48 68 in skupaj bomo našli rešitev za vas.